Topnyheder

Alternativet vil stoppe salg af benzin- og dieselbiler i 2025

Registreringsafgiften på el- og brintbiler skal fjernes, og så skal en ny type ombudsmand sikre, at lovgivningen tager hensyn til de kommende generationer, foreslår Alternativet i sit nye energiudspil.

El- og brintbiler bør udgøre fremtidens biltrafik, mener Alternativet, der vil udfase fossilbiler. Foto: Pixabay

Alternativet vil gøre op med den transportpolitik, som et flertal i Folketinget har ført siden 2015. Registreringsafgiften på el- og brintbiler skal nemlig fjernes, og samtidig skal salget og importen af biler, som kører på benzin og diesel stoppe i 2025. Der skal også være en afgift for at køre på vejene – såkaldt ’roadpricing’, som skal dække trafikkens trængsels-, miljø- og klimaomkostninger.

Det er nogle af de i alt 54 forslag i Alternativets nye energiudspil, ’God Energi’, der skal hjælpe Danmark med at blive et lavemissionssamfund – altså næsten CO2-neutralt – i 2035.

I udspillet indleder partiet med, at kalde klimakrisen for ”den største trussel mod livet på jorden, som vi kender det”, og at omstillingen til grøn energi er ”helt afgørende for, at vi sikrer betingelserne for liv på jorden nu og i fremtiden”.

Der argumenteres for, at Danmark som et rigt samfund har mulighed for at yde en ekstra indsats, og at energipolitik også handler om etik. Partiet peger desuden på, at en analyse fra tænketanken Concito viser, at hver dansker ligger over EU-gennemsnittet, når man medregner klimabelastningen fra vores samlede forbrug.

Danmarks CO2-belastning må aldrig stige

Partiet ønsker derfor, at der indføres en generationskontrakt, og at en nyetableret bæredygtighedsombudsmand skal vurdere, hvorvidt lovgivningen efterlever denne kontrakt. Derudover skal der findes en kompenserende CO2-reduktion et andet sted, hvis et initiativ eller en lov før til en øget udledning. Begge dele skal sikre, at Danmarks klimabelastning aldrig øges.

Desuden ønsker partiet et forbud mod nye efterforsknings- og indvindingstilladelser til fossil energi – heriblandt al ny efterforsknings af olie og gas i Nordsøen, inden 8. udbudsrunde går i gang.

- Da udbudsrunderne typisk rækker 30 år ud i fremtiden, modarbejder de intentionerne og de tidsmæssige rammer i Parisaftalen, skriver partiet, som samtidig ønsker disse nye klima- og energimål:

  • Indvindingen af fossile brændsler skal afvikles over en 10-årig periode

  • Danmark skal være et fossilfrit samfund i 2035

  • Drivhusgasudledningen skal være reduceret med mindst 100 procent senest i 2040

  • Vi skal have ambitiøse sektormål for energibesparelser: Byggeriet skal energieffektivisere med 40 procent i 2030, vi skal give erhvervslivet en række værktøjer til at spare på energien og klimabelastningen fra transport skal reduceres gennem elektrificering især Den faste og flydende biomasse er en overgangsløsning, der skal toppe i 2020. Denne biomasse bør ikke fylde mere end 10-20 procent af energiproduktionen i 2030 og i så høj grad som muligt bestå af lokalt overskud fra skånsom skovdrift

  • Førstegenerationsbiobrændsler skal være helt udfaset i 2025, hvor alt skal være andengenerationsbiobrændsler. Herfra og senest i 2035 skal Danmark udelukkende benytte avancerede biobrændsler

Bygninger skal have solceller

For at nå i mål skal det danske energimiks tilføres mere vindenergi, mere bølgeenergi, mere biogas, mere geotermi, mere solenergi og mere brint til energilagring og -transport. Alle nybyggede boliger og bygninger på over 500 m2 skal derfor have solceller installeret, foreslår partiet.

Ud over at udbygge den vedvarende energi vil Alternativet gøre det dyrere at udlede drivhusgasser. Derfor foreslår det en CO2-skat efter britisk model og afgifter på fast biomasse i fjernvarmeanlæg og private ovne, da fast biomasse som regel er træflis og -piller og ikke nødvendigvis produceres uden at udlede CO2.

Omvendt skal det blive billigere at benytte elvarme til opvarmning, at få installeret varmepumper og for virksomhedernes vedkommende skal der gives tilskud til energieffektiviseringer.

Læs hele udspillet her

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk