Topnyheder

Danmark har konsekvent forurenet for meget


Landbrugets spredning af gylle medvirker til, at ammoniakdampe ryger op i atmosfæren og bliver til luftforurening. Foto: Pixabay

Luftforurening er en sundhedsrisiko og medfører økonomiske tab. Alligevel er Danmark blandt 10 EU-lande, der i 2014 brød EU's fastsatte grænser for forurening - for Danmarks vedkommende er det endda sket gentagne gange.

Det viser data over årene fra 2010 til 2014 fra European Environment Agency, heraf er 2014 dog foreløbige data.

EU-landene har grænser for fire typer forurening; NOx, ammoniak, flygtige kulbrinter (uden metangas, NMVOC) og SO2, og i 2014 brød 10 af landene maksimumgrænsen for udledningen af mindst én af de fire forureningskilder. Disse lande er:

  • Belgien

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Luxembourg

  • Spanien

  • Tyskland

  • Østrig

Læs også: Studie: Landbruget er den største kilde til luftforurening i Europa

Tyskland er også en stor synder

Siden 2010 har Danmark konsekvent forurenet for meget med flygtige kulbrinter og ammoniak. Derudover udledte Danmark for meget NOx i 2010, 2011 og 2012.

I 2014 overskred Tyskland som det eneste land maksimumgrænsen for udledningen af tre af de fire typer forurening - kun SO2-grænsen blev overholdt. Samme år brød Danmark grænsen for to af de fire typer.

Samlet set har EU dog overholdt grænserne for alle fire forureningstyper - trods de ovenstående landes overtrædelser.

Flygtige kulbrinter kommer bl.a. fra fordampning af brændstof, ufuldstændig forbrænding, udslip fra industrielle processer og brug af organiske opløsningsmidler, mens SO2 udledes, når organisk materiale såsom fossile og biobrændstoffer forbrændes.

Den største synder med hensyn til udledningen af NOx er transportsektoren, mens landbruget er den primære udleder af ammoniak fra spredningen af gylle.

Forureningen udgør en risiko både mod folkesundheden og miljøet.

2010, 2011, 2012 og 2013: bekræftede data; 2014: foreløbige data. Data og grafik: EEA

2010, 2011, 2012 og 2013: bekræftede data; 2014: foreløbige data. Data og grafik: EEA

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE