Topnyheder

Det Etiske Råd: Put klimaafgifter på kød


Kødproduktionen er så belastende for klimaet og miljøet, at der bør indføres en kødafgift, mener Det Etiske Råd. Foto: Pixabay

Klima- og miljøbelastningen fra kødproduktionen bør afspejles i priserne, og derfor mener et stort flertal i Det Etiske Råd, at der skal en klimaafgift på kød. Alene en kostomlægning vil kunne nedbringe Danmarks udledning af drivhusgasser markant.

Således har 14 ud af 17 af rådets medlemmer stemt for en sådan afgift, da kødproduktionen ifølge rådet udgør en sundhedsrisiko, belaster klimaet og miljøet samt skader biodiversiteten, idet produktionen medfører fældning af enorme skovområder. Det Etiske Råd mener, at danskerne er etisk forpligtede til at ændre kostvaner.

- For at en indsats mod klimabelastende fødevarer skal være effektiv og samtidig bidrage til bevidstgørelsen af klimaudfordringen, skal den være fælles, hvilket kræver at samfundet gennem regulering sender et klart signal, siger Mickey Gjerris, formand for Rådets arbejdsgruppe.

Afgift er nødvendig i henhold til klimaaftalen

I en pressemeddelelse skriver rådet bl.a.:

- Danskernes levevis er langt fra klimamæssigt bæredygtig, og hvis vi skal leve op til Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning »et godt stykke« under 2 grader celsius, er det nødvendigt både at handle hurtigt og inddrage fødevare­sektoren.

Og:

- Forskellige fødevarer påvirker klimaet meget forskelligt og et ændret forbrug kan føre til store gevinster. Forskning viser, at alene kostomlægninger mod et mindre indtag af kød fra drøvtyggere i lande som Danmark kunne nedbringe drivhusgasudledningen fra fødevarerne med 20–35 pct.

Kødproduktionen forurener på flere områder Ifølge FN står husdyrsektoren for ca. 15 pct. af verdens samlede udledning af drivhusgasser, omend tallet ifølge nogle forskere er noget højere. Diskussionen består her i, hvilke forureningskilder der medtages i beregningen. Således hævder dokumentarfilmen Cowspiracy, at udledningen fra kødproduktionen i alt står for godt 50 pct. af verdens samlede udledning af drivhusgasser.

Forureningen fra sektoren består ikke kun i udledningen af drivhusgassen metan fra de ca. 1,5 mia. kvæg på verdensplan, men også energiforbruget ved transport af dyrene til slagterierne og kødet til supermarkederne, opbevaring af det, foderproduktionen og transporten og foderet, produktion og transport af kunstgødning og pesticider, energiforbruget i staldene samt rydningen af skovområder.

L&F er imod en kødafgift

Brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer er dog imod en kødafgift. Ifølge områdedirekør Niels Peter Nørring er Danmark allerede "optaget af at sikre en produktion, der er både klima- og miljømæssig forsvarlig".

- Vi er foran mange andre lande. En klimaafgift vil kræve et kæmpe setup i det offentlige og i fødevareerhvervet, mens effekterne vil være svære at få øje på. Det viste erfaringerne med fedtafgiften, siger Niels Peter Nørring dog uden at nævne et eneste eksempel på, hvordan Danmark er foran andre lande med hensyn til at nedbringe klima- og miljøbelastningen fra kødproduktionen.

Danmark har bl.a. lagt beslag på et areal i Sydamerika på størrelse med Sjælland for at producere og importere soja til dyrene, og ifølge en rapport fra den grønne tænketank Concito udleder Danmarks import af husdyrfoder lige så mange drivhusgasser som 1,8 mio. biler. Desuden bliver markerne med sojabønner sprøjte med gifte, der er forbudt i EU, skadelig for naturen og mistænkes for at gøre lokalbefolkningen syge.

Rapporten viste også, at pga. Danmarks store foderimport er dansk landbrug faktisk ikke i førersædet, når det kommer til at være klimavenligt - eksempelvis er både Storbritannien, Frankrig og Tjekkiet mindre belastende end Danmark.

Sammenhæng mellem oksekød og kræft

Det Etiske Råd mener, at en afgift på kødet vil tydeliggøre problemet for forbrugerne og begrænse forbruget. Rådet mener desuden, at der på længere sigt bør lægges afgifter på alle fødevarer alt efter deres klimabelastning, men at en afgift på kort sigt først og fremmest bør puttes på kød fra drøvtyggere, da det er den mest klimabelastende produktion.

Det er desuden ikke nødvendigt at spise oksekød for at have en sund og nærende kost, skriver rådet.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har da også klassificeret rødt kød - altså kød fra firbenede dyr - i gruppe 2A som "muligt kræftfremkaldende" (forarbejdet kød er i gruppe 1 som "kræftfremkaldende").

WHO skriver, at man i studier har påvist en sammenhæng mellem indtagelsen af rødt kød og forekomsten af tarmkræft: For hver 100 g rødt kød, der indtages dagligt, stiger kræftrisikoen med 17 pct. Det er dog ikke endegyldigt bevist, at rødt kød er årsagen, hvorfor det indtil videre er placeret i gruppe 2A.

Sidste år foreslog en svensk miljøorganisation også, at der blev lagt en klimaafgift på kød.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk