Topnyheder

Politikerne skal slukke motorsaven for at redde den forsvindende natur


Der skal være mere vild natur i Danmark, hvis vi skal stoppe tilbagegangen af dyre- og plantearter, lyder det i en ny rapport fra KU. Foto: Pixabay

Dyre- og plantearter uddør hurtigere end nogensinde før i Danmark, hvor naturen har så elendige kår, at der skal politisk handling til, hvis Danmark skal leve op til FN-forpligtelsen om at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020.

Det er således nødvendigt at fritage mindst 75.000 hektar skov for skovdrift - hvilket svarer til 13 pct. af det samlede danske skovareal og 1,7 pct. af Danmarks samlede areal.

Sådan lyder anbefalingen i en ny videnskabelig rapport - Bevarelse af biodiversitetet i de danske skove - som bliver præsenteret på Christiansborg onsdag. Rapporten er udarbejdet af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

- Hvis vi skal standse – eller blot effektivt reducere – tabet af biodiversitet i Danmark, er det uomgængeligt, at indsatsen for at bevare skovenes biodiversitet skal øges betydeligt og målrettes bedre. En effektiv måde at gøre det på er at standse skovdriften i udvalgte skove og lade dem udvikle sig i en mere naturlig retning, skriver forfatterne til rapporten.

Vild natur er i fremgang i EU - Danmark sakker bagud

Dermed har politikerne nu et videnskabeligt fundament for at føre en politik, der kan genoprette den danske natur, som har svære kår i Danmark i modsætning til vores naboer.

For mens vild natur er på vej frem i de andre EU-lande, hvor forladt landbrugsjord bliver omdannet til vild skov, er den vilde natur i Danmark faktisk blevet én pct. mindre, siden Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1992.

EU's Natura 2000-barometer opgør desuden, hvor stort et areal de enkelte EU-lande har udlagt som beskyttede naturområder under EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv, og det ses i den seneste opgørelse fra 2013, at Danmark har udpeget mindre landjord som Natura 2000-områder end noget andet europæisk land.

I Danmark er kun 8 pct. af arealet beskyttet, mens gennemsnittet i EU er 18 pct.

Tusindvis af dyre- og plantearter er tæt på at uddø

Ifølge Verdensnaturfonden (WWF) bliver Danmark hver eneste dag fattigere på natur, og biodiversiteten - altså mængden af forskellige plante- og dyrearter - svinder ind hurtigere end nogensinde før.

Over 2.200 dyre- og plantearter er klassificeret som "i fare for at uddø", og 65 pct. af dem er knyttet til skoven, bl.a. orkidéer, poresvampe og mange sjældne sommerfugle.

Den største trussel mod skovens dyr og planter er moderne skovdrift. Godt nok er 14 pct. af Danmark dækket af skov, men der er primært tale om ensartede træer, som plantes med henblik på at bruge dem i tømmerproduktionen. Hvad planter og dyr har brug for er vild og varieret natur med mange vådområder.

Samfundsmæssige gevinster

Ifølge rapporten vil naturbeskyttelsen koste hver dansk husstand 60 kr. om året, hvilket WWF mener er en lav pris for at bevare og berige naturlivet. Desuden peger rapporten på, at der vil være en lang række samfundsøkonomiske gevinster ved beskyttelsen, som kan give borgerne en besparelse i den anden ende, bl.a. vil der være øget grundvandsdannelse, flere gæster i naturområderne og et øget kulstoflager - det vil sige, at skoven kan absorbere mere kulstof, hvilket er godt for klimaet.

- Venstre foreslog under valgkampen at udlægge en femtedel af statsskovene til urørt skov, og siden skrev partiet det ind i regeringsgrundlaget – dog uden at sætte tal på, hvor stort arealet skal være. Nu har fagkundskaben sat tal på, og i WWF håber vi, at regeringen vil lytte og leve op til sit valgløfte, lyder det fra WWF's generalsekretær, Gitte Seeberg, der tilføjer:

- Men indtil man har udpeget, hvilke arealer der skal omlægges til urørt skov, opfordrer vi til, at man ser at få slukket for motorsaven og indfører et fældningsstop på de gamle træer i statsskovene, som er så værdifulde for biodiversiteten.

Til kamp mod beskyttet natur

I januar afviste den nu tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen at udvide den fri natur, og den nye minister på området, Esben Lunde Larsen, har tidligere kraftigt kritiseret naturbeskyttelsen i form af Natura 2000-områder.

- Natura 2000 har udviklet sig fra at være naturbeskyttende til at være natur-konserverende, og det har aldrig været intentionen. De mange Natura 2000-områder er blevet en hæmsko for udvikling og vækst under dække af at være naturbeskyttende, og det er højst problematisk. Ikke mindst for de landmænd og byområder, det går ud over, skrev han i en kronik på aoh.dk i 2011.

Onsdag har han dog udtalt til Finans i en anden forbindelse, at regeringen frem mod 2020 har afsat 930 mio. kr. fra landdistriktsprogrammet til at etablere nye skove og vådområder.

Pengene fra landdistriktsprogrammet er tilskud fra EU - tilskud, som Danmark muligvis kan miste, hvis EU-Kommissionen konkluderer, at den netop vedtagede landbrugspakke er i strid med miljøreglerne, og noget tyder på, at kommissionen er på vej til at konkludere netop dét, da der fra EU i de forgangne måneder er blevet udtrykt stor bekymring for pakkens lempelser af gødskningsreglerne.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek