Topnyheder

De danske søer er i dårlig stand og trues af mere gylle


Størstedelen af 691 undersøgte danske søer er mærkbart forurenede af fosfor - her ses en sø fra et ukendt sted, og det er dermed ikke sikkert, at den er dansk. Foto: Pixabay

Langt størstedelen af de danske søer er så forurenede af fosfor, at de ikke lever op til EU's krav om god økologisk tilstand. Det viser en opgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet ifølge ing.dk.

I minsteriets seneste opgørelse har man undersøgt 691 danske søer, og 499 af dem levede ikke op til EU's krav, hvilket i høj grad skyldes fosforudledningen fra dansk landbrug.

Selvom udledningen er faldet siden begyndelsen af 00'erne, er der stadig så stort et fosfor-overskud i det danske vandmiljø, at det skader vandkvaliteten og dyrelivet. Og fra sæsonen 11/12 til og med den senest opgjorte sæson 13/14 er der atter sket en stigning i udledningen af fosfor.

Professor kritiserer manglende vurdering

Den netop vedtagede landbrugspakke lægger op til, at der kommer endnu mere fosfor i de danske søer og fjorde, bl.a. fordi de obligatoriske randzoner bliver sløjfet, og der må avles flere svin per hektar.

Det kan blive et stort miljømæssigt problem, mener Kaj Sand-Jensen, professor i ferksvandsbiologi ved Københavns Universitet.

- Det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er regnet på miljøkonsekvensen af at øge udledningen af fosfor. Fosfor spiller en stor rolle for vandmiljøet i fjorde og kystvande – sammen med kvælstof. Og for søerne er fosfor det helt store problem, siger han til ing.dk og forklarer, at randzoner bidrager med at optage overskydende fosfor.

Han mener, at Danmark kan stå med en miljøregning i 2021, når Landbrugspakken skal være fuldt implementeret, og at det vil være umuligt at nå at opfylde EU's krav til vandmiljøet i 2027. Danmark har allerede tidligere fået en EU-dom for ikke at leve op til målsætningerne inden for tidsrammen, hvorfor den blev udskudt.

Når en sø tilføres for meget fosfor, øger det produktionen af alger, så vandet bliver uklart, og det påvirker livet i søen, fordi algevæksten skygger for sollyset, hvilket giver dårligere betingelser for undervandsplanterne, samtidig med at dyrelivet også påvirkes.

Professor i marinediversitet Stiig Markager fra Aarhus Universitet frygter, at miljøet i de danske søer og fjorde bliver forværret af Landbrugspakken, og mener, at øgningen af kvælstof- og fosforudledningen er et brud med de seneste 30 års miljøpolitik.

Analyse: Mere nitrat i drikkevandet

Miljø- og Fødevareministeriet anerkender, at lempelsen af dyreenheder - altså at der nu må avles flere svin per hektar jord - isoleret set øger fosforudledningen. Ministeriet svarer dog, at man vil indføre de nødvendige regler for at modvirke en øget risiko for fosfortab i vandmiljøet. Reglerne er altså ikke på plads endnu, men forventes at blive behandlet næste år.

En ny analyse fra Geus af Landbrugspakkens initiativer viser også, at der er risiko for øget nitrat i grundvandet.

Ifølge Geus forventes det, at den øgende mængde kvælstof vil få indholdet af nitrat i iltet grundvand til at stige med 9-10 pct. Beregningen er foretaget ud fra det gennemsnitlige koncentrationsniveau i perioden 2010-12. Der er en usikkerhed på 66 pct. i beregningerne, og når man medregner denne usikkerhed, viser beregningerne, at nitratindholdet vil stige med mellem 3 og 17 pct.

Det betyder ifølge analysen, at ca. 5 pct. af den danske grundvandsressource vil blive påvirket af de lempede gødningsnormer, der giver landmændene lov til at bruge mere gødning i 2016-18.

Den danske natur har det i øvrigt væsentligt dårligere end naturen i de fleste andre EU-lande. Således viste en EU-rapport fra 2014, at Danmarks natur er den tredjemest kvælstofbelastede i EU - kun overgået af Holland og Luxemborg.

Rapporten viste, at grænsen for naturområdernes tolerance over for kvælstoffer var overskredet på samtlige områder i Danmark i 2010.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk