Topnyheder

Miljøministeren protesterer mod renere luft


Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen er imod EU-forslaget om renere luft, fordi det medførte krav til dansk landbrug, som hun ikke ville acceptere. Foto: Venstre

Danmark har stemt nej til et EU-forslag om renere luft, fordi det ifølge miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen svækker landbrugets konkurrenceevne. Dermed går Danmark hånd i hånd med Polen, der også har stemt imod forslaget, som har til hensigt at øge folkesundheden og mindske sundhedsomkostninger som følge af lavere forurening. Det skriver Landbrugsavisen.

EU-forslaget vil betyde, at Danmark skal sænke sin ammoniakforurening med 24 pct. i 2020 i forhold til 2005 – mere end nogen af de øvrige lande. Ud over ammoniak handler forslaget om at sænke forureningen med partikler, svovl, NOx, metan og flygtige organiske stoffer, så luftkvaliteten i Europa kan blive bedre.

Eva Kjer Hansen finder det uretfærdigt, at Danmark skal sænke sin ammoniakforurening mere end EU-gennemsnittet.

- ”Regeringen har kæmpet for en mere fair byrdefordeling, der ikke vil forringe landbrugets konkurrencevilkår. Det fik vi ikke, og derfor kunne vi ikke stemme for forslaget,” siger Eva Kjer Hansen ifølge Landbrugsavisen.

Ros fra landbruget

Landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevarer roser ministerens kamp mod at sænke forureningen.

- ”Hvis vi i Danmark skal reducere udledningen, skal vi reducere husdyrproduktionen eller foretage anden meget dyr regulering," siger Niels Peter Nørring, direktør for Miljø og Energi i Landbrug & Fødevarer.

Han mener også, at de høje krav til den danske reduktion giver andre EU-lande en konkurrencefordel inden for landbruget.

Seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen, er derimod stærkt kritisk over for Danmarks nej.

- "Det er chokerende, at en dansk minister på den måde modarbejder en helt afgørende EU-lovgivning om at nedbringe den grænseoverskridende luftforurening, der hvert år koster tusindvis af danskere livet og gør titusinder af danskere alvorligt syge,” siger han til rådets hjemmeside og tilføjer:

- ”Miljø- og Fødevareministerens modstand mod miljøkrav til landbruget viser tydeligt det uheldige i, at en og samme minister repræsenterer miljø og landbrug. Her blev landbrugets snævre økonomiske interesser vægtet højere end folkesundheden og naturen.”

Ifølge Det Økologiske Råd er de største kilder til luftforurening i Danmark landbrugets ammoniakforurening og partikelforurening fra brændefyring.

NOx kan give kræft

Trods Danmarks nej blev forslaget godkendt og skal nu forhandles endeligt på plads mellem EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og Ministerrådet.

Ifølge EU's European Environment Agency dør der hvert år ca. 400.000 europæere for tidligt grundet luftforureningen, mens mange millioner bliver alvorligt syge. De tilknyttede samfundsøkonomiske omkostninger løber sig op i milliarder hvert eneste år som følge af sundhedsomkostninger, sygedage, ødelagte afgrøder og skader på infrastruktur.

Herhjemme dør op mod 3.000 danskere årligt grundet luftforurening, mens titusinder bliver alvorligt syge. Luftforureningen koster ifølge en opgørelse fra CEEH - Center for Miljø og Sundhed det danske samfund 28 mia. kr. årligt.

Eksempelvis har NOx direkte og indirekte påvirkning på menneskers sundhed og kan bl.a. forårsage kræft, vejrtrækningsproblemer, hovedpine, kronisk nedsat lungefunktion, øjenirritation og tab af appetit. Metangas er en meget potent klimagas, der bidrager til global opvarmning.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk