Topnyheder

Klimarådet finder milliardbesparelse ved grøn omstilling, men landbruget raser


Landbrug og Fødevarer kalder Klimarådets rapport for "uintelligent" - uden dog at have læst den. Foto: News Øresund - Johan Wessman/flickr

Danmark kan tjene penge på en grøn omstilling, lyder det i Klimarådets nye rapport. Landbruget kritiserer kraftigt rapporten - uden at have læst den. Kritikken kommer på baggrund af at Klimarådets anbefalinger.

Ifølge rapporten kan man nemlig sagtens sænke CO2-forbruget med 40 pct. i 2020, sådan som partierne uden om Venstre, DF og Liberal Alliance ønsker det - og samtidig vil det give 1,1 mia. kr. om året ekstra i statskassen, vurderer rapporten. Men det kræver, at landbruget sænker sin udledning af drivhusgasser.

Ifølge rapporten står dansk landbrug for en femtedel af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Derudover forurener landbruget også jorden og vandmiljøet, og en mindre forurening fra erhvervet vil derfor give besparelser for staten på flere områder, forklarer Klimarådets formand, Peter Birch-Sørensen til Information:

- "Det kan give en samfundsøkonomisk gevinst, fordi tiltagene over for landbrugets drivhusgasudledninger samtidig vil mindske kvælstofudvaskningen og ammoniakfordampningen fra landbruget, som vil give et renere vandmiljø," siger han og henviser til, at forskere tidligere har fundet, at der er penge at spare ved at have et renere vandmiljø. Det er disse beregninger, som Klimarådet læner sig op ad, når det vurderer, hvor meget staten kan spare på en ambitiøs grøn omstilling.

Kritiserer rapport uden at have læst den

Hos landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevarer møder rapporten stærk kritik fra direktør Flemming Nør-Pedersen.

- "Det er decideret uintelligent. Klimarådet har begået et ekstremt ringe stykke arbejde," siger han til Ritzau om rapporten, som han dog erkender ikke at have læst.

Han hævder, at Klimarådets beregninger om vandmiljøet baserer sig på "skrupforkerte" tal, og at rådet slet ikke ser på det danske landbrug i en global kontekst.

I erkendelse af at landbruget er økonomisk trængt, har Klimarådet dog også lavet en beregning om 40 pct.'s-målet, uden at landbruget bidrager. Men det vil til gengæld koste knap 150 mio. kr. om året. Rådet konkluderer derfor, at "det vil være samfundsøkonomisk dyrt at friholde landbruget fra at bidrage til reduktionerne".

Klimaminister Lars Christian Lilleholt vil dog ikke følge anbefalingerne fra regeringens egne rådgivere i Klimarådet.

- Regeringen går ikke ind for at (...) forringe landbrugets konkurrenceevne for at jagte et tilfældigt klimamål i et tilfældigt år, som dybest set ikke er nødvendigt for at opfylde vores langsigtede CO2-reduktionsmål, siger han i en skriftlige kommentar til Ritzau.

Klimarådet: Her er fire store udfordringer

Klimarådet peger også på fire store udfordringer, der betegnes som "påtrængende":

  1. Det hastigt voksende forbrug af biomasse i energisystemet afspejler en skævhed i afgiftssystemet, som gør det fordelagtigt at benytte biomasse til energiformål, selvom der findes samfundsøkonomisk billigere vedvarende alternativer. Hvorvidt biomasse er klimavenligt afhænger også af biomassetypen, forvaltningen af de anvendte landbrugs- og skovbrugsarealer, herunder genplantning. Klimabelastningen ved brugen af de enkelte biomassetyper er heller ikke afspejlet i de nuværende drivhusregnskaber.

  2. Der skal ske en massiv udbygning af vedvarende elproduktion frem mod 2050. I perioden fra 2020 og frem til 2050 er der behov for en udbygning af vedvarende elproduktion, der er væsentligt større, end den har været hidtil. En pause i udbygningen kan gøre den samlede omstilling dyrere end nødvendigt, fordi den så skal gå tilsvarende hurtigere på et senere tidspunkt.

  3. Energiafgifterne står i vejen for at få gang i den elektrificering, der er samfundsøkonomisk fornuftig. Der betales således over tre gange så meget i energiafgift på el som på øvrige brændsler. De høje afgifter hæmmer elektrificeringen af både den individuelle opvarmning og fjernvarmen, hvor varmepumper er en både energieffektiv og samfundsøkonomisk effektiv teknologi.

  4. De decentrale kraftvarmeværker står over for store økonomiske udfordringer de kommende år pga. lavere elpriser. Der vil være behov for at gentænke, om det på længere sigt vil være mere hensigtsmæssigt at investere i andre typer produktionsanlæg.

Derudover anbefaler rådet, at transportsektoren baseres på vedvarende energi, bl.a. ved at afgifterne på biler omlægges, så de CO2-neutrale køretøjer tilgodeses. Der skal også forskes i, hvordan affald kan genanvendes som energi, og så skal hele el- og varmesektoren gennemgå en omstilling, så den bliver uafhængig af fossile brændstoffer.

Klimarådet er et uafhængigt, rådgivende ekspertorgan, der skal fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik. Rådet blev oprettet med Klimaloven fra juni 2014 og er nedsat pr. 1. januar 2015.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk