Topnyheder

Rapport: Vi SKAL spise mindre kød, hvis klimaforandringerne skal tøjles


Hvis vi vil sænke den globale opvarmning, skal vi spise mindre kød, lyder det i en ny rapport fra en britisk tænketank. Foto: Pixabay

Det er nok ikke et populært forslag, men det er nødvendigt: Vi skal spise mindre kød, hvis vi vil forhindre den globale opvarmning i at stige med mere end to grader celsius.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport "Changing Climate, Changing Diets: Pathways to Lower Meat Consumption" fra den velansete britiske tænketank Chatham House.

Selvom problemet er klart, er løsningen kompleks lyder det i rapporten: Befolkningen ved for lidt om det, og regeringerne nægter at gribe ind. Problemet kalder altså på handling, men politikerne ignorerer det.

- "Vores hang til kød er en af de store drivkræfter bag klimaforandringerne. At reducere verdens kødindtag er altafgørende, hvis den globale opvarmning skal holdes under 'fareniveauet' på to grader celsius," lyder det i et af hovedpunkterne, hvor forfatterne bag henviser til tal fra FN, der viser, at kødproduktionen står for knap 15 pct. af verdens samlede udledning af drivhusgasser.

Flere dele af landbruget forurener

Der er flere årsager til produktionens markante udledning: Kødindustrien kræver store landbrugsarealer, hvor både dyrene kan opdrættes, og afgrøder kan dyrkes som foder til dyrene. Derfor ryddes store regnskovs- og skovområder; rydningen af skovområderne udleder massive mængder CO2, bl.a. fordi træerne brændes, og det medfører desuden, at der i fremtiden vil være mindre skov til at optage verdens CO2 og omdanne det til ilt.

Sidste år blev der ryddet skovområder i en størrelsesorden svarende til 4,4 gange Danmarks samlede areal, heraf en stor del pga. kødproduktionen.

Derudover skal der produceres gødning og pesticider til landbruget - en produktion, der også forurener. Der er tilmed en global transport af foder og dyr til og fra slagtning samt import og eksport af kødet. Eksempelvis kan kvæg blive opdrættet i ét land, hvorefter de køres til et andet land for at blive slagtet og så distribueres videre til andre lande.

Ifølge Chatham Houses rapport, der benytter sig af data fra FN, udledes knap 57 kg CO2-ækvivalente drivhusgasser for hvert kilo oksekød, der produceres. Til sammenligning udledes knap 18 kg drivhusgasser for hvert kg sojabønner og blot fire kg. drivhusgasser per kg æg.

Det gentages i rapporten, at:

- "Vi kan ikke undgå en farlig klimaforandring, medmindre vi ændrer vores forbrug (af kød)".

Miljøorganisationen Greenpeace har udspecificeret, hvilke områder af landbruget der forurener mest. Grafikken er ikke fra den nye rapport af Chatham House. Grafik: Greenpeace

Vi spiser så meget kød, at det er usundt

I rapporten vurderes det, at kødforbruget vil stige markant de kommende år; med hele 76 pct. i 2050.

- "Verdensbefolkningens kødindtag har allerede nået usunde højder, og det stiger fortsat. I industrialiserede lande indtager gennemsnitspersonen allerede dobbelt så meget kød, som ernæringseksperterne anbefaler som en sund mængde. Overforbruget af kød bidrager nu til øget overvægt og ikke-smitsomme sygdomme som kræft og type 2-diabetes," står der endvidere.

Trods den åbenlyse problematik gør politikerne dog intet.

- "Regeringerne frygter følgerne ved at blande sig, og befolkningens lave erkendelse af problemet betyder, at regeringerne ikke føler det store pres ved at blande sig."

Forfatterne bag rapporten nævner, at det sandsynligvis sagtens kan lade sig gøre at øge befolkningens bevidsthed, uden at det har nævneværdige negative konsekvenser for regeringerne. Blandt andet henvises der til fokusgruppeinterviews, som viste, at en afgift på kød vil møde modstand, som kun er kortvarig - særligt hvis folk bliver sat ind i årsagerne bag - hvorefter de i højere grad vil acceptere tiltaget.

Derudover kan en regering også hjælpe med at støtte et øget udbud af alternative kødfri fødevarer, lyder et forslag.

Kødproduktionen rydder regnskoven

I denne sammenhæng kan man inddrage et studie publiceret i tidsskriftet Science of the Total Environment i august i år. I studiet konkluderede forskere, at kødforbruget mere end noget andet enkeltområde vil true biodiversiteten på Jorden i fremtiden.

De vurderede, at i 2050 vil arealet, der bruges til kødproduktionen, være udvidet med mellem 30 og 50 pct. i de 15 lande. Det svarer til, at der om 35 år vil blive brugt yderligere tre mio. km2 i forbindelse med produktionen - næsten 70 gange Danmarks størrelse. Forskerne påpeger desuden, at ca. 75 pct. af rydningen af regnskoven de seneste år er sket for at skabe plads til arealer, der bruges til vores kødproduktion.

De anbefalede derfor, at vores kødforbrug reduceres til blot at udgøre 10 pct. af vores samlede fødevarerindtag.